Get Adobe Flash player

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0024/16

Projekt w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie 2014-2020 - oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Zachodni Obszar Interwencji” 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ( nie ma możliwości budowy nowych obiektów), „Projekt rewitalizacyjny”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1101637#


Remontują z dotacji


Ponad 4,5 miliona złotych od trzeciego kwartału 2017 do pierwszego kwartału 2019 zainwestuje w prace termomodernizacyjne i rewitalizacyjne siedem wspólnot mieszkaniowych z Bogatyni. Z tej kwoty 3,7 miliona stanowi kwota łącznego dofinansowania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wspólnotami zarządza i wnioski przygotował Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o. o.W budynkach wspólnot przy ul. Kossaka 26-30, ul. Osiedle Orła Białego 2-4 oraz ul. Zamoyskiego 28 ABCD dofinansowane będą prace termomodernizacyjne.

 Artykuł Remonty

 20171017 103512 

20171018 113110

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0143/16  pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 lecia PRL 2-4 w Bogatyni”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Orła Białego 2-4 w ramach procedury zapytania ofertowego

Więcej…


Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w Bogatyni ” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0141/16

Więcej artykułów…