Get Adobe Flash player
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0142/16  pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kossaka 26, 28, 30 w Bogatyni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 26, 28, 30 w ramach procedury zapytania ofertowego

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie ofert na wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kossaka 26, 28, 30 w Bogatyni ” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer  RPDS.03.03.01-02-0142/16

Oferty powinny być złożone do dnia 29.08.2017 do godz. 10.00 w siedzibie Zarządcy:

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o.; ul. Szpitalna 18; 59-920 Bogatynia

Na w/w adres należy również kierować pytania i wątpliwości dotyczące zamówienia

Otwarcie ofert nastąpi 29.08.2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zarządcy.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Spółdzielni do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 26, 28, 30  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru  którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 

image002