Get Adobe Flash player

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kossaka 26-28-30 w Bogatyni” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0142/16