Get Adobe Flash player

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0021/16 w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie 2014-2020 - oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Zachodni Obszar Interwencji” 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ( nie ma możliwości budowy nowych obiektów), „Projekt rewitalizacyjny”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1111679